Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej to dokument strategiczny, którego opracowanie jest odzwierciedleniem  postulatów zawartych w Założeniach do Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej przyjętego uchwałą Rady Ministrów w sierpniu 2011 roku. Program ten zakłada rozwój niskoemisyjnych  źródeł energii, poprawę efektywności energetycznej oraz zwiększanie roli energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (przede wszystkim w formie rozproszonych – konsumenckich źródeł energii, montowanych na obiektach prywatnych).

Treść i zakres Planu wynika z  dokumentu zatytułowanego „Szczegółowe zalecenia dotyczące struktury planu gospodarki niskoemisyjnej”, opracowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wskaźniki emisji wykorzystane w dokumencie, wynikają natomiast z opracowań Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, składa się z dwóch części:

  • Inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla, która opiera się na danych dotyczących zużycia paliw i energii na terenie gminy (Paliw opałowych, paliw transportowych, ciepła systemowego, energii elektrycznej, gazu sieciowego),
  • Planu działań, w którym wskazano propozycje działań przyczyniających się do poprawy efektywności energetycznej gminy oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych, a także wskazującej źródła finansowania w ramach unijnej perspektywy budżetowej 2014-2020.

Wielkość emisji na terenie gminy uzależniona jest od wielu czynników, ale do najważniejszych z nich należą:

  • Ilość gospodarstw domowych,
  • Ilość podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy,
  • Natężenie ruchu samochodowego,

Z tej perspektywy, warto przyjrzeć się sytuacji demograficznej  i gospodarczej Gminy. W 2000 roku liczba mieszkańców wynosiła 7041 osób, natomiast do roku 2013 wzrosła do 7683. Wraz ze wzrostem liczby mieszkańców wzrastają zasoby mieszkaniowe gminy. W 2000 roku w Skórcu  było 1706 lokali mieszkalnych, a w roku 2013 już 2080. Jest to wzrost o 374 lokale mieszkalne.

Kolejnym czynnikiem wpływającym na wielkość emisji jest działalność podmiotów gospodarczych na terenie miasta. Zgodnie z danymi GUS, w roku 2013 na terenie gminy funkcjonowało 450 podmiotów gospodarczych. W stosunku do roku 2020 odnotowano wzrost podmiotów gospodarczych o 224.

W 2000 na terenie Gminy Skórzec zarejestrowanych było  1886 pojazdów, z czego największy udział miały samochody osobowe. W roku 2013 liczba pojazdów zarejestrowanych na terenie gminy wzrosła do liczby 5866. Spowodowało to proporcjonalny wzrost emisji dwutlenku węgla pochodzącej z transportu.

Wzrost ilości pojazdów zarówno w skali gminy jak i całego kraju skutkuje wzrostem natężenia ruchu na drogach wojewódzkich, co przedstawia tabela zamieszczona poniżej. Zebrane dane pochodzą z pomiarów natężenia ruchu prowadzonych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

Sumaryczny bilans emisji przedstawiono na wykresie zamieszczonym poniżej, jego bliższa analiza wskazuje, iż kluczowym problemem z perspektywy zanieczyszczeń i emisji jest ruch samochodowy. W pozostałych obszarach wzrost emisji nie jest aż tak znaczący.

W planie działań przewidziano możliwość realizacji kilkunastu zadań sprzyjających redukcji zanieczyszczeń i poprawie efektywności energetycznej. Możliwość ich realizacji uzależniona jest jednakże od pozyskania zewnętrznych funduszy w perspektywie budżetowej 2014-2020, bądź zaangażowania finansowego mieszkańców i podmiotów gospodarczych (m.in. w budowę własnych źródeł energii odnawialnych.)

Realizacja wskazanych działań powinna przynieść redukcję emisji dwutlenku węgla o ok. 13%. Wpływ na osiągniecie wskazanego współczynnika może mieć wzrost emisji związany z rozwojem gminy.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna; Działanie 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej

Created by Diamond Studio Webdesign